Ielts-exam-english-contents-list

آزمون انگلیسی آیلتس IELTS

هر آنچه محتوای منتشر شده در پرتال انگلیسی در رابطه با آزمون آیلتس می باشد در این صفحه قابل دسترسی می باشد.آزمون آیلتس پراستفاده ترین آزمون مهارت سنجی زبان انگلیسی است.آزمون آیلتس طراحی شده است تا به شما کمک کند از زبان انگلیسی در زندگی جدید خود خارج از ایران استفاده کنید.