در این بخش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی منتشر میگردد.