در این بخش کلیه تمارین مهارت گفتاری Speaking منتشر میگردد. با انجام این تمرینات میتوانید این مهارت خود را تقویت کنید.