لغاتی که در این صفحه وجود دارند همراه با تصویر بوده که باعث یادگیری بهتر لغات انگلیسی میشود.