گرامر انگلیسی | کاربرد سه زمان اصلی جملات

simple-present-chart1


درس امروز بررسی سه زمان اصلی در زبان انگلیسی هستش که عبارت اند از:

زمان حال ساده  =  Simple Present

 زمان حال گذشته   =  Simple Past

زمان حال آینده  =  Simple Future


زمان حال ساده  =  Simple Present

اگر به نمودار زمان حال ساده Simple Present نگاه کنید میبینید این زمان برای بیان فعالیتی است که در کذسته و حال و آینده بطور مداوم درحال انجام هست. مثل فعالیت های روتین روزانه نظیر حمام گرفتن. بیدار شدن از خواب – صبحانه خوردن و … عموما در این زمان هست که از قیود تکرار زیر استفاده میشه:

همیشه = always

به ندرت = seldom

بعضی وقت ها = sometimes

دو مثال زیر را ببینید:

It snows in Alaska  = این زمان حال ساده است و فعل s سوم شخص گرفته است.

Tom Watches television every day = چون تام هرروز  تلویزیون تماشا می کند از زمان حال ساده استفاد ه شده است و نشانه آن s سوم شخص در فعلwatch هستش.

برای یادگیری دقیقتر این زمان میتونید این مقاله را مطالعه کنید.


 زمان حال گذشته   =  Simple Past

انجام عمل در یک زمان مشخص در گذشته را با این زمان بیان می کنیم. در این زمان کار در گذشته شروع و پایان مییابد. میتونید در نمودار بالا ببینید که در گذشته عمل انجام شده است(نمودار دوم)

در زمان گذشته فعل اصلی تغییر کرده (فعل با قاعده و یا فعل بی قاعده) و برای سوالی و منفی کردن جمله از فعل کمکی did استفاده می کنیم.

مثالی که در تصویر بالا آمده را باهم ببینیم:

It snowed yesterday = دیروز برف آمد. برف آمدن در زمان مشخص دیروز اتفاق افتاده و تمام شده است. دقت کنید که اگر زمان اتفاق در گذشته نامشخص باشد دیگر از گذشته ساده استفاده نخواهیم کرد.

Tom watched television last night = تام در زمان مشخصی در گذشته تلویزیون دیده است. دقیقا در شب گذشته.

دقت کنید که هر دوفعل snow و  watch بصورت باقاعده و با گرفتن ed در آخر آن گذشته شده اند. در مورد این زمان و افعالی بیقاعده و باقاعده میتونید از مقالات گرامر در سایت استفاده کنید.


زمان حال آینده  =  Simple Future

از این زمان برای فعالیت هایی استفاده می کنیم که قرار هست در اینده ای مشخص اون فعالیت انجام شود. برای این زمان هم میشه از فعل کمکی will استفاده کرد و هم میشه از tobe going to استفاده کرد.

مثال زیر را ببینید:

It will snow tomorrow = قید اینده یعنی tomorrow در جمله و همچنین فعل کمکی will نشانه زمان حال اینده جمله خواهد بود.

Tom is going to watch television tonight = در این جمله به جای will از tobe going to استفاده شده است. این ترکیب برای بیان مقاصد و اهداف در اینده می باشد. یعنی تام تصمیم دارد امشب تلویزیون تماشا کند.

شما ممکن است این را هم بپسندید