دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

 زمان حال ساده

Simple present

این زمان ساده ترین زمان در انگلیسی است.قصد دارم در این مقاله کاربردهای این زمان را به همراه مثال های کاربردی برای شما بیان کنم.اگر می خواهید با فرم و شکل ظاهری این زمان آشنا شوید،این مقاله را بخوانید.

1-برای بیان فعالیت یا شرایط با فواصل زمانی مشخص:

Habits,routines or regular repeated action

 این کاربرد را با عادت تعریف نمی کنیم بلکه با داشتن الگوی تکرار معرفی می کنیم که جامع تر باشد.وقتی این کاربرد را تنها با عادت بیان می کنیم شامل فعالیت هایی که عادت نیست اما الگوی تکرار دارد را شامل نمی شود.

مثال : من سالی یکبار مشهد می روم   ( مشهد رفتن جزء عادت من نیست اما الگوی تکراری دارد)

برای بیان این الگوی تکرار از قیود تکرار استفاده می کنیم:

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

به مثال هایی از این کاربرد توجه کنید:

I always wake up at 7 in the morning
Always=قید تکرار
At 7 in the morning=قید زمانی
Wake up=شکل ساده فعل

I never go to bed before 11 o`clock
Never=قید تکرار صفر درصد
Go=شکل ساده فعل
Before 11 o`clock=قید زمان

I go to the gym every Friday evening
Go=شکل ساده فعل
Every Friday evening=قید تکرار زمانی

این سه مثال به روتین ها و فعالیت های تکرارشدنی اشاره دارد.

مثال زیر به عادت غذایی برمیگردد:

 

He doesn`t eat fish

همانطور که می بینید در این جمله از قید زمان استفاده نشده است ، چراکه عادت نخوردن ماهی در زمان خاصی مطرح نبوده است .

2-کاربرد دوم،بیان مفاهیم و جملاتی که به زبان خاصی اشاره ندارند timeless 

عموما حقایقی را که به زمان خاصی ارجاع ندارد را با زمان حال ساده بیان می کنیم.

Timeless facts=حقایق بدون زمان

این حقایق می تواند موضوعات گوناگونی را شامل گردد،عبارت اند از:حقایق علمی،اجتماعی،تاریخی،فرهنگی و…به چند نمونه زیر نگاه کنید،آیا این جملات به زمان خاصی اشاره دارد؟

1.my name is alex
2.he is from Canada
3.i have two brother
4.you are really kind
5.water boils at 100 degree celcius
6.Berlin is the capital city of Germany
7.the elephant doesn`t fly

درست متوجه شده اید همه ی این جملات بالا timeless می باشند و حقیقتی را بیان می کنند.

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

3-کاربرد سوم،بیان جملاتی که فعل اصلی یک فعل حالت باشد(state verb)

فعل حالت چه فعلی است؟ فعلی است که نمی توان آنرا با ing آورد.این افعال به 5 گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

1.emotional state(وضعیت عاطفی)

افعال زیر وضعیت احساسات را بیان می کنند:

Love-like-hate-want-fear

2.possession(وضعیت مالکیت)

Have-own-belong

3.mental state(وضعیت ذهنی)

Think-know-mind-imagin-believe-recognize

4.perception(وضعیت ادراکی)

feel-seem-look-listen-touch

5.other verb

Consist-contain-exist

4-کاربرد چهارم،بیان جملات و مفاهیمی که جنبه ی پروسه ای دارد.

Spoken instruction ,system and processes

مثال زیر را ببینید:

First of all you select the item you want to buy and you put it in your basket

همانطور که دیدید زمان حال ساده استفاده شده است و گوینده پروسه ای را بیان می کند.

نکته ای مهم:

از برخی از کتب گرامر آمده است از زمان حال ساده برای بیان وضعیت و شرایط دايمی(permanent)استفاده می گردد،لازم به ذکر است که این نوع از مفاهیم در کاربرد های بیان شده در بالا کاربرد دوم (time less)قرار میگرد.
مثال های زیر را ببینید:

They work at bank
She has two daughters
? Where do you love

تمامی این جملات دایمی است و با زمان حال ساده بیان می گردد.

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال ساده

5-کاربرد پنجم،صحبت در مورد اتفاقاتی است که در کتاب،فیلم و …آمده است.

به مثال های زیر توجه کنید:

In this book,the hero saves the princess and marries her

The main character is very pretty and works at a cafe

6-کاربرد ششم،برای بیان وقایعی که مطابق برنامه

عموما این وقایع مربوط به آینده بوده و مطابق با جدول زمانی بیان می گردد.همچنین باید گفت که این برنامه آینده از طرف یک سازمان برنامه ریزی شده است و نه از طرف خودمان .به مثال های زیر توجه کنید:

School begins at 9:00 and ends at 3:00
?When does the movie starts
The bus leaves every 15 minutes

 

شما ممکن است این را هم بپسندید