ساختار جملات گذشته ساده

زمان گذشته ساده Simple Past

این زمان برای بیان اعمالی به کارمیرود که در گذشته در انجام شده و تمام شده است. به نمودار زیر نگاه کنید:

زمان گذشته ساده Simple Past

زمان گذشته ساده Simple Past

در این زمان افعال گذشته به دو دسته تقسیم میشوند:

  1. افعال با قاعده
  2. افعال بی قاعده

افعال با قاعده بدین صورات ساخته می شود که ed به فعل اضافه میشود. به مثال های زیر نگاه کنید:

John Cabot sailed to America in 1498.
My father died last year.
He lived in Fiji in 1976.
We crossed the Channel yesterday.

افعال بیقاعده را باید حفط کنید. در زیر لیستی از مهمترین افعال انگلیسی آورده شده است که دسته بندی شده است. این دسته بندی میتواند کمکی در حفظ افعال به شما کمک کند.

لیست افعال بی قاعده زمان گذشته ساده

لیست افعال بی قاعده زمان گذشته ساده

در ادامه توجه شما را به ساختار جملات خبری منفی و سوالی در این زمان جلب میکنم:

 

Affirmative جملات خبری

Subject + verb + ed

I skipped.


Negative جملات مفنی گذشته ساده 

Subject + did not + infinitive without to

They didn’t go.

در فرم منفی از فعل کمکی did استفاده میشود. وقتی did می آید فعل اصلی به فرم ساده خود ظاهر میگردد.  در مثال بالا went به  go  تبدیل شده است.


Interrogative جملات سوالی در زمان گذشته ساده 

Did + subject + infinitive without to

Did she arrive?

در فرم سوالی هم از فعل کمکی  did استفاده میکنیم و جای آنرا با فاعل عوض میکنیم. اینجا هم همانند فرم منفی این زمان وقتی فعل کمکی did میآید فعل اصلی می بایست بصورت فرم ساده خود ظاهر گردد. در مثال بالا فعل arrive


Interrogative negative سوالات منفی زمان گذشته ساده

Did not + subject + infinitive without to

Didn’t you play?


در زیر لیستی از افعال بی قاعده آمده است . همونطور که میبینید وقتی از فعل کمکی did استفاده میشود فعل اصلی به فرم ساده خود ظاهر میگردد.

 

افعال گذشته ساده انگلیسی

افعال گذشته ساده انگلیسی

شما ممکن است این را هم بپسندید