آموزش نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی | جلسه سوم

دوره آموزشی نگارش ایمیل

Organising your emails

Read the article below and then look at the email inbox below it. You will find out what words should go in the numbered gaps in the article in Task 2 and will answer questions about the inbox in Task 3.

در این درس می خواهیم بخش های اصلی پنل ایمیل را براتون بگیم. این بخش ها برای مدیریت بهتر ایمیل ها طراحی شده اند. تمرین 2 از این درس به این بخش ها اختصاص داده شده اند.

Organise your emails – Save time and make life easier!!! (Task 2)

1.Inbox =  محلی برای نگهداری ایمیل هایی که برای شما ارسال شده است.

Most emails that you get go straight to your inbox. This is where you decide which emails to read and which to delete.


2.Junk email = اگر سرور بفهمد که آدرس فرستنده ایمیل برای شما ناشناس بوده و یا تبلیغات بی ارزشی برای شما ارسال شده است اتوماتیک ایمیل ورودی را در junk email قرار می دهد. اما ممکن اسنت برخی از اوقات ایمیل های مورد تایید شما نیز به این پوشه وارد شود البته به اشتباه.

 But if your server doesn’t recognise the address of a sender, it will probably put the email in the junk email folder. This is where all those annoying adverts usually go. But sometimes good emails go there too, so remember to check from time to time.


3.deleted =  ایا تاکنون ایمیلی را به اشتباه پاک کرده اید؟ نگران نباشید ایمیل هایی را که شما پاک می کنید وارد پوشه deleted می شوند .

Do you ever worry because you just deleted an email by mistake? Don’t worry – just look in the deleted folder. It’s probably still there.


4.folders = برای مدیریت ایمیل های قدیمی میتونید اونهارو داخل folder هایی که میتونید ایجاد کنید قرار بدید. اینطوری راحتتر میتونید اونها رو پیدا کنید.

Sometimes it can be difficult to find an old email. So why not put them into folders to make them easy to find?


5.sent = ایمیل هایی را که شما مینویسید وارد پوشه ای به نام  Sent می شوند .

You can do this for any emails you wrote too – you can find them in sent.


6.contacts = این پوشه درواقع دفترچه  مخاطبین شماست که حاوی آدرس های ایمل به همراه برخی اطلاعات مرتبط با مخاطبین شما خواهد بود.

Some people keep hundreds of business cards with people’s email address and phone number. You don’t need to do this – use your contacts as an address book, and it can store all these details for you.


7.Drafts =  این پوشه حاوی پیشنویس ایمیل های شما می باشد. ممکن است در حین نگارش یک ایمیل وقفه ای ایجاد گردد که بصورا اتوماتیک نگارش های مرحله اول شما در این پوشه ذخیره می گردد. بعد در فرصت مناسب می تونید به این پوشه مراجعه کنید و ایمیلتونو را کامل کنید.

Have you ever found it difficult to finish writing an email? Don’t worry – just save it under drafts and finish it later!


Understanding your inbox (Task 3)

email_managment_panel

با توجه به تصویر بالا میتونید تمرین شماره 3 را انجام بدید.

دانلود فایل تمرین این جلسه

 

شما ممکن است این را هم بپسندید