آموزش نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی | جلسه چهارم

دوره آموزشی نگارش ایمیل

در این جلسه قصد داریم در مورد شروع و ختمه دادن به یک ایمیل با شما صحبت کنیم. در ادامه نکاتی آموزنده در این رابطه بیان شده است.


Formal or informal?   رسمی یا غیر رسمی

در دو صورت ما از سبک رسمی استفاده می کنیم. اول برای مودب بودن با مخاطب ایمیل و دوم درصورتی که خواننده ایمیل را به خوبی نمیشناسیم و با او دوستی نزدیک نداریم. بیشتر ایمیل های کاری رسمی هستند. 

از ایمیل های سبک غیر رسمی بیشتر در زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم ارتباط دوستانه برقرار کنیم و یا این که با خواننده ایمیل ارتباط دوستانه داریم و او را به خوبی میشناسیم. بیشتر ایمیل های اجتماعی غیر رسمی هستند.

Here are some examples of formal and informal messages:

در زیر دو مثال برای ایمیل های رسمی و غیر رسمی آورده شده است:

informal / غیر رسمیformal / رسمی
A birthday greeting to a colleague
An email to a colleague who is also a good friend
A social invitation to a friend at your workplace
An email with a link to a funny YouTube clip
A message to a friend on a social networking site
An email to a customer
A job application
An email to your manager
A complaint to a shop
An email from one company to another company

قبل از شروع نوشتن ایمیل باید بدانید که می خواهید ایمیل رسمی بنویسید و یا غیر رسمی.


Phrases for starting and finishing / عبارات شروع و پایان

در زیر برخی از این عبارات که در شروع و پایان ایمیل ها (هم رسمی و هم غیر رسمی) در زیر بیان شده اند.

Dear Tim,
Good morning Tim,
Starting phrases
Regards,
With best wishes,
With many thanks and best wishes,
Ending phrases

اما برخی از این عبارات در ایمیل های رسمی و غیر رسمی متفاوت هستند.

informal / غیر رسمیformal / رسمی
Hi Tim,
Hi there Tim,
Morning/Afternoon/Evening Tim,
Hello again Tim,
Dear Mr Piper,
Dear Sir or Madam,
Starting phrases
Rgds,
Cheers,
Bye for now,
See you soon,
Yours sincerely,
Yours faithfully,
Yours truly,
Ending phrases

 Layout and punctuation / قالب بندی و علامت گذاری

شروع یک ایمیل : در ابتدای متن ابتدا نام شخص گیرنده را مینویسیم و در پایان خط اول علامت کاما ( , ) قرار میدهیم. ایمیل را خط بعد شروع می کنیم.

 

پایان یک ایمیل : وقتی متن ایمیل ما به پایان رسید در پایان علامت کاما ( , ) قرار میدهیم و در خط بعد نام خود را به عنوان فرستنده ایمیل مینویسیم.

این دو قانون در هر دو سبک رسمی و غیر رسمی رعایت می گردد.مثال های زیر را ببینید:

informal / غیر رسمیformal / رسمی
Hi Tim,
Many thanks for your help.
See you next week.
Cheers,
John
Dear Mr Piper,
I am writing to thank you for all your help.
I look forward to seeing you next week.
With best wishes,
John Smith

 

دانلود فایل تمرین جلسه چهارم آموزش نگارش ایمیل

شما ممکن است این را هم بپسندید