عبارات و اصطلاحات | مراقبت از خودرو

اصطلاحات انگلیسی| اصطلاحات مراقبت از خودرو

در این پست عبارات و اصطلاحاتی را یادخواهید گرفت که در مراقب از ماشین و خودرو کاربرد خواهند داشت. امیدوارم مفید باشه و بتونید در موقعیت های مناسب از اونها استفاده کنید.

1- موتور تنظیم نیست. چرا نمی دهی تنظیمش کنند؟

The engine is not tuned/ is idle. Why don’t you have it tuned up?


2- روغن کم است. بهتر است مقداری ( روغن) اضافه کنی.

You’re low on oil. You’d better add some.


3- این روغن موتور برای تابستان زیادی رقیق است. روغن غلیظ تری لازم داری.

This motor oil is too thin for summer. You need thicker oil.


4- ضد یخ ریخته ای؟

Have you put in anti- Freeze?


5- آب رادیاتور کم است. کمی آب داخل آن بریز.

You’re low on water./ The water level is low. Put in some water.


6- تسمه پروانه پاره شده است.

The fan belt is broken/ snapped.


7- فرمان(چرخ ها) می زند. باید بدهم چرخ های جلو را بالانس کنند.

The wheels wobble. I must get / have the front wheels balanced.


8- اتومبیل لاستیک سابی دارد. باید بدهی میزان فرمان کنند.

There’s too much wear on tries. You must get/have the wheels aligned.


9- لاستیک ها صاف است. بهتر است عوض شان کنی.

The tires are bald. You’d better have/ get them replaced.


10- می توانی بدهی لاستیک ها را روکش کنند.

You can have/ get the tires retreaded/recapped.


11- لاستیک هایت کهنه اند.

Your tires are worn.


12- لاستیک های روی پدال و لاستیک های کف اتومبیل کهنه اند.

The pedal pads and the floor mats are worn out.

 


13- واتر پمپ چکه می کند.

The water pump is leaking.


14- می توانی تسمه پروانه را کمی سفت کنی؟

Can you tighten the fan belt a little?


15- باطری خشک است. کمی آب مقطر توی آن بریز.

The water in the battery has dried up. Put some distilled water in it.

 


16- این روغن ترمز برای اتومبیل تو مناسب نیست.

This brake fluid is not suitable for your car.


17- اتومبیلت پولیش لازم دارد.

Your car needs polishing.


 

18- چادر اتومبیل را بکش.

Pull the cover over the car./ Put the cover on the car.


19- چراغ ها را خاموش کن. باطری خالی می شود.

Turn off the lights. It drains the battery.

شما ممکن است این را هم بپسندید