عبارات و اصطلاحات | ازدواج و طلاق / قسمت اول

1- مجردید یا متاهل؟

Are you single or married?


2- مجردم / متأهلم.

I am single / married.


3- نامزد دارم. این حلقه نامزدی من است.

I am engaged. This is my engagement ring.


4- بیوه / مرد همسر طلاق داده هستم.

I am a widow / widower.


5- مطلقه هستم.

I am divorced.


6- پارسال طلاق گرفتم.

I got a divorce last year.


7- خاطره خوبی از همسر سابقم ندارم.

I don’t have a good memory from my ex-wife.


8- مادر شوهرم / مادر زنم در زندگی خصوصیمان دخالت می کرد.

My mother – in – law interfered in our private life.


9- شوهرم را تحریک می کرد که با من دعوا کند.

She provoked my husband into fighting with me.


10- با خانواده شوهرم بویژه خواهر شوهرم نمی توانستم بسازم.

I didn’t get on well with my in-laws; especially sister- in – law.


11- مشکلات زناشویی داشتیم.

We had marital problems.


12- او نامزد(پسر)/ نامزد (دختر) من است.

He is my fiancé / fiancée.


13- کی ازدواج کردید؟

When did you get married?


14- چند وقت پیش ازدواج کردید؟

How long ago did you get married?


15- دو سال پیش ازدواج کردم و الان یک فرزند دارم.

I got married two years ago, and I have a baby now.


16- چشمهایش به مادرش رفته و موهایش به من.

She has her mom’s eyes and my hair.


17- به من رفته است.

She takes after me.


18- از زندگیت راضی هستید؟

Are you happy with your life?


19- بله ما خیلی ازدواج خیلی مبارکی داشتیم.

Yes, we had a very happy marriage.


20- خاطرات خوش زیادی از روز ازدواجم دارم.

I have lots of happy memories from my marriage day.


 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید