عبارات و اصطلاحات | ازدواج و طلاق / قسمت دوم

21- همه ما را زوج خوشبخت می نامند.

Everybody calls us the happy couple.


22- همسرم زندگی را برایم جهنم کرده است.

My wife has made my life miserable.


23- چند تا بچه دارید؟

How many children do you have?


24- همسرم باردار است.

My wife is pregnant.


25- یک دختر و دو پسر دارم.

I have one daughter and two sons.


26- نمی خواهید تجدید فراش کنید؟

Don’t you want to remarry?


27- تا کی می خواهید مجرد(مرد) بمانید؟

How long do you want to remain a bachelor?


28- می خواهی برای همیشه مجرد( زن) بمانی؟

Do you want to remain a spinster forever?


29- اگر ازدواج نکنی مردم پیر دختر صدایت می کنند.

People will call you an old maid if you don’t get married.


30- رضا از من تقاضای ازدواج کرد و من جواب مثبت دادم.

Reza asked me to marry him, and I said yes.


31- وقتی از تو خواستگاری کرد چه احساسی داشتی؟

How did you feel when he proposed to you /pop the question?


32- وقتی از من خواستگاری کرد، من به سن ازدواج نرسیده بودم.

I was not a girl of marriage age when he suited me.


33- او فاقد شرایط اخلاقی لازم برای ازدواج بود.

He lacked the moral requisites for marriage.


34- امیداورم زن ذلیل نباشی.

I hope you are not henpecked.


35- ماه عسل کجا رفتی؟

Where did you go for your honey moon?


36- خیلی رمانتیک بود.

It was very romantic.


37- ازدواج فرخنده/ نافرجامی داشتیم.

We had a happy/ unhappy marriage.


38- والدین همسرم/ مادر همسرم/ پدر همسرم را دوست دارم.

I love my in – laws/ mother-in-low/father- in-law.


39- برادر شوهرت/ برادر زنت/ با جناقت چه کاره است؟

What does your brother-in-law do?


40- ممکن است سند ازدواج شما را ببینم؟

May I see your marriage certificate?


شما ممکن است این را هم بپسندید