عبارات و اصطلاحات | ازدواج و طلاق / قسمت سوم

41- ازدواج بدون عشقی داشتیم.

We had a loveless marriage.


42- شوهرم را ترک کردم.

I left my husband.


43- مطمئن هستید که رابطه نامشروع داشت؟

Are you sure he was having an affair?


44- بله، به من خیانت می کرد.

Yes, he was unfaithful to me.


45- می خواست با دختر دیگری ازدواج کند.

He wanted to marry another girl.


46- در کشور ما چند همسری غیر قانونی است.

Polygamy is not legal in our country.


47- یک ازدواج مصلحتی بود.

It was a marriage of convenience.


48- ما هر سال سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم.

We celebrate our wedding anniversary year.


49- برای من وفاداری در ازدواج خیلی مهم است.

To me, marriage fidelity is very important.


50- ازدواج باید بر اساس عشق و اعتماد باشد.

Love and trust should form the basis of a marriage.


51- بعد از حدود دو سال اوضاع شروع کرد به خراب شدن.

Things started to go wrong after about two years.


52- شوهرم با زن دیگری ارتباط برقرار کرد.

My husband started to see another women.


53- هنوز شوهر سابقت را می بینی؟

Do you still see your ex-husband?


54- بعد از جدایییمان دو بار او را دیده ام.

I have seen him twice since we separated.


55- شوهرت به تو نفقه می دهد؟

Does your husband give you alimony?


56- جهیزیه چقدر بود؟

How much was the dowry?


57- چه کسی سرپرستی بچه را به عهده گرفت؟

Who got the custody of the child?


58- کجا ازدواج کردید؟ در خانه یا دفتر خانه ازدواج؟

Where did you get married? At home or in a registry office?


59- در ایران والدین ترتیب ازدواج فرزندانشان را می دهند.

In Iran parents arrange for their children’s marriages.


60- مادرم به دنبال همسر مناسبی برای من است.

My mother is looking for a suitable partner for me.


61- پیمان ازدواج را که یک نفر به انگلیسی می خواند بلدی؟

Do you know the marriage vow that a man says in English?


 

شما ممکن است این را هم بپسندید