اصطلاحات انگلیسی | آب و هوا |قسمت اول

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد باد، طوفان، مه، دمای هوا و …

Wind, storm, fog, temperature

در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد آب و هوا، باد، طوفان، گردباد، آفتاب، مه، رطوبت، درجه هوا، سرما و گرما و … ارائه شده است.


1- امروز باد می وزد.

It’s windy today


2- باد سردی می وزد.

A cold wind is blowing


3- این باد تا استخوان نفوذ می کند.

This wind cuts like a knife


4- باد در میان درختان زوزه می کشد.

The wind is howling through the trees


5- هوا طوفانی است.

It’s stormy


6- طوفان دیشب خسارات فراوانی ببار آورد.

The storm last night did a lot of damage


7- وقتی طوفان شروع شد داشتی چکار می کردی؟

What were you doing when the storm broke out


8- گردباد طوفانی است که می چرخد.

A tornado is a whirling storm


9- (منظور اسامی دیگر گردباد است.)

A tornado is also called a twister or a whirlwind


10- منظور انواع دیگر گردباد است.

A hurricane, a cyclone and typhoon are other types of whirlwinds


 

شما ممکن است این را هم بپسندید