اصطلاحات انگلیسی | وضعیت تأهل | قسمت اول

در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت تأهل، ازدواج کردن، نامزدی، طلاق، زندگی خانوادگی، فرزند داشتن، روابط همسری و … ارائه شده است.


Marital Status


1- مجردید یا متاهل؟

Are you single or married


2- مجردم / متأهلم.

I am single / married


3- نامزد دارم. این حلقه نامزدی من است.

I am engaged. This is my engagement ring


4- بیوه / مرد همسر طلاق داده هستم.

I am a widow / widower


5- مطلقه هستم.

I am divorced


6- پارسال طلاق گرفتم.

I got a divorce last year


7- خاطره خوبی از همسر سابقم ندارم.

I don’t have a good memory from my ex-wife


8- مادر شوهرم / مادر زنم در زندگی خصوصیمان دخالت می کرد.

My mother – in – law interfered in our private life


9- شوهرم را تحریک می کرد که با من دعوا کند.

She provoked my husband into fighting with me


10- با خانواده شوهرم بویژه خواهر شوهرم نمی توانستم بسازم.

I didn’t get on well with my in-laws; especially sister- in – law


 

شما ممکن است این را هم بپسندید