اصطلاحات انگلیسی | وضعیت تأهل | قسمت چهارم

در ادامه پست های قبل جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت تأهل، ازدواج کردن، نامزدی، طلاق، زندگی خانوادگی، فرزند داشتن، روابط همسری و … ارائه شده است.


Marital Status


31- وقتی از تو خواستگاری کرد چه احساسی داشتی؟

How did you feel when he proposed to you /pop the question


32- وقتی از من خواستگاری کرد، من به سن ازدواج نرسیده بودم.

I was not a girl of marriage age when he suited me


33- او فاقد شرایط اخلاقی لازم برای ازدواج بود.

He lacked the moral requisites for marriage


34- امیداورم زن ذلیل نباشی.

I hope you are not henpecked


35- ماه عسل کجا رفتی؟

Where did you go for your honey moon


36- خیلی رمانتیک بود.

It was very romantic


37- ازدواج فرخنده/ نافرجامی داشتیم.

We had a happy/ unhappy marriage


38- والدین همسرم/ مادر همسرم/ پدر همسرم را دوست دارم.

I love my in – laws/ mother-in-low/father- in-law


39- برادر شوهرت/ برادر زنت/ با جناقت چه کاره است؟

What does your brother-in-law do


40- ممکن است سند ازدواج شما را ببینم؟

May I see your marriage certificate


شما ممکن است این را هم بپسندید