اصطلاحات انگلیسی | آب و هوا |قسمت دوم

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد باد، طوفان، مه، دمای هوا و …

Wind, storm, fog, temperature

در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد آب و هوا، باد، طوفان، گردباد، آفتاب، مه، رطوبت، درجه هوا، سرما و گرما و … ارائه شده است.


11- دیدن جاده به علت طوفان شن غیر ممکن بود.

It was impossible to see the road because of the sandstorm


12- کلیه پروازها به علت بوران/ کولاک کنسل شده است.

All flights have been canceled due to the snowstorm


13- آفتاب در حال تابیدن است.

The sun is shining brightly


14- من عاشق نور آفتابم.

I love sunshine


15- دوست داری زیر آفتاب دراز بکشی؟

Do you like lying in the sun


16- اگر بیشتر زیر آفتاب بمانی، آفتاب سوخته می شوی.(منظور حالتی است که پوست بدن به علت تماس بیش از حد با نور آفتاب ورم می کند یا تاول می زند.

If you stay in the sun longer, you’ll get sunburned


17- آفتاب سوخته (برنزه) شده ای. کنار دریا بوده ای؟

You are suntanned. Have you been at the seaside


18- روزی نیم ساعت حمام آفتاب می گیرم.

I sunbathe for half an hour every day


19- دیروز هوا بقدری گرم بود که آفتاب زده شدم.

It was so hot yesterday that I had a sunstroke


20- هوا مه آلود است.

It’s foggy. It’s misting

شما ممکن است این را هم بپسندید