اصطلاحات انگلیسی | آب و هوا |قسمت چهارم

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد باد، طوفان، مه، دمای هوا و …

Wind, storm, fog, temperature

در ادامه پست های قبلی جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد آب و هوا، باد، طوفان، گردباد، آفتاب، مه، رطوبت، درجه هوا، سرما و گرما و … ارائه شده است .


33- دیروز 2 درجه زیر صفر بود.

It was 2 degrees below zero yesterday


34- فردا یک درجه بالای صفر خواهد بود.

It will be 1 degree above zero tomorrow


35- صفر درجه سانتیگراد نقطه انجماد آب است.

0C is the freezing point of water


36- صد درجه سانتیگراد نقطه جوش آب است.

100 C is the boiling point of water


37- پس از برف درجه حرارت ده درجه پایین رفت.

The temperature dropped (by) ten degrees after the snow


38- صفر درجه سانتیگراد مساوی 32 درجه فارنهایت است.

0 C equals 32 Fahrenheit


39- واژه دیگر برای سانتیگراد، سلسیوس می باشد.

Another term for Centigrade is Celsius


40- شما در کشورتان از کدام مقیاس استفاده می کنید، سانتیگراد یا فارنهایت؟

Which scale do you use in your country, Celsius or Fahrenheit


41- دماسنج روی دیوار پنج درجه سانتیگراد را نشان می دهد.

The thermometer on the wall shows 5 C (five degrees Celsius)


42- هوا در شهر من خیلی مرطوب است مخصوصا در تابستان.

It’s very humid/damp/moist in my city specially in the summer


43- در ساحل دریا میزان رطوبت بالاست.

The humidity/ saturation /moisture is very high on the coast


44- رطوبت گرما را بدتر می کند.

Saturation makes heat worse


 

شما ممکن است این را هم بپسندید