اصطلاحات انگلیسی | وضعیت تأهل | قسمت دوم

در ادامه پست قبل جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت تأهل، ازدواج کردن، نامزدی، طلاق، زندگی خانوادگی، فرزند داشتن، روابط همسری و … ارائه شده است.


11- مشکلات زناشویی داشتیم.

We had marital problems


12- او نامزد(پسر)/ نامزد (دختر) من است.

He is my fiancé / fiancée


13- کی ازدواج کردید؟

When did you get married


14- چند وقت پیش ازدواج کردید؟

How long ago did you get married


15- دو سال پیش ازدواج کردم و الان یک فرزند دارم.

I got married two years ago, and I have a baby now


16- چشمهایش به مادرش رفته و موهایش به من.

She has her mom’s eyes and my hair


17- به من رفته است.

She takes after me


18- از زندگیت راضی هستید؟

Are you happy with your life


19- بله ما خیلی ازدواج خیلی مبارکی داشتیم.

Yes, we had a very happy marriage


20- خاطرات خوش زیادی از روز ازدواجم دارم.

I have lots of happy memories from my marriage day


 

شما ممکن است این را هم بپسندید