اصطلاحات انگلیسی | وضعیت تأهل | قسمت سوم

درادامه پست های قبل جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت تأهل، ازدواج کردن، نامزدی، طلاق، زندگی خانوادگی، فرزند داشتن، روابط همسری و … ارائه شده است.


21- همه ما را زوج خوشبخت می نامند.

Everybody calls us the happy couple


22- همسرم زندگی را برایم جهنم کرده است.

My wife has made my life miserable


23- چند تا بچه دارید؟

How many children do you have


24- همسرم باردار است.

My wife is pregnant


25- یک دختر و دو پسر دارم.

I have one daughter and two sons


26- نمی خواهید تجدید فراش کنید؟

Don’t you want to remarry


27- تا کی می خواهید مجرد(مرد) بمانید؟

How long do you want to remain a bachelor


28- می خواهی برای همیشه مجرد( زن) بمانی؟

Do you want to remain a spinster forever


29- اگر ازدواج نکنی مردم پیر دختر صدایت می کنند.

People will call you an old maid if you don’t get married


30- رضا از من تقاضای ازدواج کرد و من جواب مثبت دادم.

Reza asked me to marry him, and I said yes


 

شما ممکن است این را هم بپسندید