اصطلاحات انگلیسی | وضعیت تأهل | قسمت پنجم

در ادامه پست های قبل جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت تأهل، ازدواج کردن، نامزدی، طلاق، زندگی خانوادگی، فرزند داشتن، روابط همسری و … ارائه شده است.


Marital Status


40- ممکن است سند ازدواج شما را ببینم؟

May I see your marriage certificate


41- ازدواج بدون عشقی داشتیم.

We had a loveless marriage


42- شوهرم را ترک کردم.

I left my husband


43- مطمئن هستید که رابطه نامشروع داشت؟

Are you sure he was having an affair


44- بله، به من خیانت می کرد.

Yes, he was unfaithful to me


45- می خواست با دختر دیگری ازدواج کند.

He wanted to marry another girl


46- در کشور ما چند همسری غیر قانونی است.

Polygamy is not legal in our country


47- یک ازدواج مصلحتی بود.

It was a marriage of convenience


48- ما هر سال سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم.

We celebrate our wedding anniversary year


49- برای من وفاداری در ازدواج خیلی مهم است.

To me, marriage fidelity is very important


50- ازدواج باید بر اساس عشق و اعتماد باشد.

Love and trust should form the basis of a marriage


شما ممکن است این را هم بپسندید