اصطلاحات انگلیسی | وضعیت تأهل | قسمت ششم

در ادامه پست های قبل جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت تأهل، ازدواج کردن، نامزدی، طلاق، زندگی خانوادگی، فرزند داشتن، روابط همسری و … ارائه شده است.


Marital Status


51- بعد از حدود دو سال اوضاع شروع کرد به خراب شدن.

Things started to go wrong after about two years


52- شوهرم با زن دیگری ارتباط برقرار کرد.

My husband started to see another women


53- هنوز شوهر سابقت را می بینی؟

Do you still see your ex-husband


54- بعد از جدایییمان دو بار او را دیده ام.

I have seen him twice since we separated


55- شوهرت به تو نفقه می دهد؟

Does your husband give you alimony


56- جهیزیه چقدر بود؟

How much was the dowry


57- چه کسی سرپرستی بچه را به عهده گرفت؟

Who got the custody of the child


58- کجا ازدواج کردید؟ در خانه یا دفتر خانه ازدواج؟

Where did you get married? At home or in a registry office


59- در ایران والدین ترتیب ازدواج فرزندانشان را می دهند.

In Iran parents arrange for their children’s marriages


60- مادرم به دنبال همسر مناسبی برای من است.

My mother is looking for a suitable partner for me


61- پیمان ازدواج را که یک نفر به انگلیسی می خواند بلدی؟

Do you know the marriage vow that a man says in English


62- من، جان اسمیت شما، جین براون را بعنوان همسر خود بر می گزینم، تا از این لحظه به بعد در کنارم باشی، در خوشی و ناخوشی، در غنا و تنگدستی، در بیماری و سلامتی تا یکدیگر را دوست داشته و به هم عشق بورزیم تا آن زمان که مرگ ما را از هم جدا سازد.

  I John Smith take thee, Jane Brown to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for  better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us  part


شما ممکن است این را هم بپسندید