Reading Practice | Level-A2 | A train timetable

برای اموزش زبان انگلیسی هیچ وقت دیر نیست فقط تمرین و تکرار مهم است .

Reading Practice | Level-2 | A train timetable

Reading Practice | Level-2 | A train timetable

بر اساس reading  بالا سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

دانلود پاسخنامه

شما ممکن است این را هم بپسندید