آهنگ stole my heart

The light shines

نور می درخشه

It’s getting hot on my shoulders

برام سخت میشه

I don’t mind,this time it doesn’t matter

اهمیت نمیدم، این زمان اهمیت نداره

cause your friends

چون دوستات

They look good but you look better

اونا خوب به نظر میان اما تو بهتر به نظر میای

Don’t you know all night

نمی دونی تمام شب

I’ve been waiting for a girl like you to come around, round,round

من منتظر یه دختر مثل تو بودم تا بیاد بیاد بیاد

Under the lights tonight

امشب زیر نور ها

Turned around, and you stole my heart

برمی گردم، و تو قلبم را دزدیدی

With just one look

فقط با یک نگاه

When I saw your face

وقتی که من صورتت رو دیدم

I fell in love

عاشق شدم

Took a minute girl, to steal my heart tonight

یک دقیقه گرفت دختر، تا قلبم را بدزدیدی امشب

just one look, yeah

فقط یک نگاه آره

been waiting for a girl like you

منتظر دختر مثل تو بودن

I’m weaker

من ضعیفم

My worlds fall and they hit the ground

دنیام سقوط کرد و به زمین خورد

All life come on here

تمام زندگیم دوباره برگشت

Don’t you fail me now

الان تنهام نذار و ردم نکن

I start to say

من شروع کردم بگم

I think I love you but i make no sound

من فکر می کنم عاشقتم اما زبونم بند اومد.

oh,cuz all my life ive been waiting for a girl like you to come around

اوه چون تمام زندگیم من منتظر یه دختر مثل تو بودم تا بیاد

Under the light tonight

امشب زیر نور ها

Turned around, and you stole my heart

برمی گردم و تو قلبم را دزدیدی

With just one look

فقط با یک نگاه

When I saw your face

وقتی که من صورتت رو دیدم

I fell in love

عاشق شدم

Took a minute girl, to steal my heart tonight

یک دقیقه گرفت دختر، تا قلبم را بدزدیدی امشب

With just one look, yeah

فقط با یک نگاه آره

I’m waiting for a girl like you

من منتظر دختر مثل تو هستم

There is no other place that I would rather be

هیچ جای دیگه ای وجود نداره که من بیشتر از این

Than right here with you tonight

الان اینجا با تو بخوام اون جا باشم

As we lay on the ground i put my arms around you

همانطور که ما روی زمین دراز کشیدیم من بازوهایم رو دوره میندازم.

And we can stay here tonight

و ما میتونیم اینجا بمونیم امشب

I wanna say

میخوام بگم

Under the lights tonight

امشب زیر نور ها

Turned around, and you stole my heart

برمی گردم، و تو قلبم را دزدیدی

With just one look

فقط با یک نگاه

When I saw your face

وقتی که من صورتت رو دیدم

I fell in love

عاشق شدم

Took a minute girl, to steal my heart tonight

یک دقیقه گرفت دختر، تا قلبم را بدزدیدی امشب

Under the light tonight

امشب زیر نور ها

Turned around, and you stole my heart

برمی گردم و تو قلبم را دزدیدی

With just one look

فقط با یک نگاه

When I saw your face

وقتی که من صورتت رو دیدم

I fell in love

عاشق شدم

Took a minute girl, to steal my heart tonight

یک دقیقه گرفت دختر، تا قلبم را بدزدیدی امشب

With just one look, yeah

فقط با یک نگاه آره

I’m waiting for a girl like you

من منتظر دختر مثل تو هستم

I’m waiting for a girl like you

من منتظر دختر مثل تو هستم

 

شما ممکن است این را هم بپسندید