آهنگ آموزشی انگلیسی | Alexandra Stan-Lemonade

 

Everything is so good in the summer air

همه چی تو هوای گرم تابستان خیلی خوبه

Just put behind you all the problems that we share

با ما درمیان بزار مشکلاتتو پشت سر هم

Look into the sun, you‟ll see me and you

نگاه کن به خورشید ببین منو و خودتو

Cause now you have the perfect view

چون الان یه دید عالی داریم

I‟m so alone

من خیلی تنهاینم

And now I really wanna make you come along

من حالا واقعا می خوام که همراه تو بیام

I just want you to see

می می خوام فقط تو را ببینم

You‟re the only one for me

تو تنها کسی هستی که تنها برای منه

I‟m so alone

من خیلی تنهام

And now I really wanna make you come along

و حالا من واقعا می خوام که همراه تو بیام

I just want you to see

من فقط تورومی خوام ببینم

You‟re the only one for me

تو تنها کسی هستی که فقط برای منه

Sunny, happy with the music no money

هوا آفتابی شادیم و موسیقی مجانی

I‟m thinking you‟re on holiday

من فکر می کنم تو تعطیلات هستیم

Sipping your lemonade

لیمونادت رو مزه کن

Sunny, happy with the music no money

هوا آفتابی شادیم و موسیقی مجانی

I‟m thinking you‟re on holiday

من فکر می کنم تو تعطیلات هستیم

Sipping your lemonade

لیمونادت رو مزه کن

Kept my promise and we‟re laying on the beach

سر قولت بمون و منو نکار توی ساحل

Now we have each other and it feels so rich

الان ما همدیگر رو داریم و احساس ثرتمند بودن می کنیم

Look into the sun, you‟ll see me and you

نگاه کن به خورشید ببین منو و خودتو

Cause now you have the perfect view

چون الان یه دید عالی داریم

I‟m so alone

من خیلی تنهام

And now I really wanna make you come along

و حالا من واقعا می خوام که همراه تو بیام

I just want you to see

من فقط تو را می خوام ببینم

You‟re the only one for me

تو تنها کسی هستی که فقط برای منه

I‟m so alone

من خیلی تنهام

And now I really wanna make you come along

و حالا من واقعا می خوام که همراه تو بیام

I just want you to see

من فقط تو را می خوام ببینم

You‟re the only one for me

تو تنها کسی هستی که فقط برای منه

Sunny, happy with the music no money

هوا آفتابی شادیم و موسیقی مجانی

I‟m thinking you‟re on holiday

من فکر می کنم تو تعطیلات هستیم

Sipping your lemonade

لیمونادت رو مزه کن

Sunny, happy with the music no money

هوا آفتابی شادیم و موسیقی مجانی

I‟m thinking you‟re on holiday

من فکر می کنم تو تعطیلات هستیم

Sipping your lemonade

لیمونادت رو مزه کن

so alone

خیلی تنهام

You‟re the only one for me

تو تنها کسی هستی که فقط برای منه

im so alone

من خیلی تنهام

You‟re the only one for me

تو تنها کسی هستی که فقط برای منه

Sunny, happy with the music no money

هوا آفتابی شادیم و موسیقی مجانی

I‟m thinking you‟re on holiday

من فکر می کنم تو تعطیلات هستیم

Sipping your lemonade

لیمونادت رو مزه کن

Sunny, happy with the music no money

هوا آفتابی شادیم و موسیقی مجانی

I‟m thinking you‟re on holiday

من فکر می کنم تو تعطیلات هستیم

Sipping your lemonade

لیمونادت رو مزه کن

 

شما ممکن است این را هم بپسندید