آهنگ آموزشی انگلیسی | Taylor Swift

Taylor-Swift-We-Are-Never-Ever-Getting-Back-Together

Taylor Swift-We Are Never Ever Getting Back Together

I remember when we broke up the first time

من اولین بار یکه به هم زدیم را یادم میاد

Saying this is it, I‟ve had enough, ‟cause like

گفتی همینی که هست.من به اندازش کشیدم به خاطر این که

We haven‟t seen each other in a month

ما ماه به ماه همدیگر رو نمیدیدیم

When you, said you, needed space, what?

اما وقتی خودت میگفتی که نیاز به تنها بودن داری. چی؟

Then you come around again and say

بعد از مدتی میامدی و میگفتی…

Baby, I miss you and I swear I‟m gonna change

عزیزم من دلم برات تنگ شده و قسم میخورم این بار تغییر کنم

Trust me, remember how that lasted for a day

باور کن. به یادت بیارکه یه روز رو چطوری به انتها میرسوندی

I say, I hate you, we break up, you call me, I love you

من میگفتم ازت متنفرم، از هم جدامیشدیم، تو بهم زنگ میزدی و بهم میگفتی دوستت ندارم

Oooh we called it off again last night

اوه ما دوباره این کار رو شب گذشته کردیم

But Oooh, this time I‟m telling you, I‟m telling you

اما آه، اینبار من بهت میگم … بهت میگم

We are never ever ever getting back together

این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

We are never ever ever getting back together

این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

You go talk to your friends talk

تو میری و با دوستات حرف بزنی

To my friends talk to me

تا دوستات با من حرف بزنن و پادرمیونی کنن

But we are never ever ever ever getting back together

اما این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

Like ever…

مثل همیشه ….

I‟m really gonna miss you picking fights

من واقعا دلم برای دعواهات تنگ میشه

And me, falling for a screaming that I‟m right

و من برای فریاد کشیدن اینکه من خوبم میشکنم

And you, will hide away and find your piece of mind with some indie record that‟s much cooler than mine

و تو دوباره مخفی میشیو تیکه های ذهنت رو با افکارت رو پیدا میکنم که از منم سردترند

Oooh we called it off again last night

اوه ما دوباره این کارو شب گذشته کردیم

But Oooh, this time I‟m telling you, I‟m telling you

اما آه، اینبار من بهت میگم … بهت میگم

We are never ever ever getting back together

این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

We are never ever ever getting back together

این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

You go talk to your friends talk

تو میری و با دوستات حرف بزنی

To my friends talk to me

تا دوستات با من حرف بزنن و پادرمیونی کنن

But we are never ever ever ever getting back together

اما این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

I used to think, that we, were forever ever ever

من عادت داشتم هم فکر کنم که ما برای همیشه و همیشه برای همیم

And I used to say never say never

و عادت داشتم مخفی نگه دارم الکی بگم نه نه نه

Huh, he calls me up and he‟s like, I still love you

هه ، اون دوباره بهم زنگ میزنه و طوری رفتار می کنه انگار هنوز عاشقمه

And i‟m like, i‟m just, I mean this is exhausting, you know

من هم مثل همیشم.منظورم اینه که  این خیلی طاقت فرساهست خودت میدونی

We are never getting back together, like ever

من هیچوقت دیگه پیش هم برنمی گردیم هیچوقت

We are never ever ever getting back together

این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

We are never ever ever getting back together

این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

You go talk to your friends talk

تو میری و با دوستات حرف بزنی

To my friends talk to me

تا دوستات با من حرف بزنن و پادرمیونی کنن

But we are never ever ever ever getting back together

اما این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

We, oooh, oooh, not back together, we

اوه … ماه پیش هم برنمی گردیم

Oh, getting back together

اوه …. برنمیگردیم

You go talk to your friends talk

تو میری و با دوستات حرف بزنی

And my friends talk to me

تا دوستات با من حرف بزنن و پادرمیونی کنن

But we are never ever ever ever getting back together

اما این بار هیچوقت امکانش نیست که ما برگردیم و باهم آشتی کنیم

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ