آهنگ آموزشی انگلیسی | Katty Perry – Wide Awake

یکی از موثرترین راه ها برای تقویت زبان انگلیسی گوش دادن به موسیقی و تمرین و تکرار آن است . ما به همین منظور در کنار شماییم .

Katty Perry – Wide Awake

آهنگ آموزشی انگلیسی | Katty Perry - Wide Awake

I’m wide awake

من هوشیارم


I’m wide awake

من هوشیارم


I’m wide awake

من هوشیارم


Yeah, I was in the dark

اره ، من در تاریکی بودم


I was falling hard

احساس بدی میکردم


With an open heart

با اغوش باز


I’m wide awake

من هوشیارم


How did I read the stars so wrong?

چطوری همه ی راه ها رو اشتباه میدیدم؟


I’m wide awake

من هوشیارم


And now it’s clear to me

و الان برای من کاملا شفافه


That everything you see

که هرچی دیدی


Ain’t always what it seems

همیشه اون طوری که بنظر میومد نبود


I’m wide awake

من هوشیارم


Yeah, I was dreaming for so long

اره ، من برای مدتی طولانی تو رویا بودم


I wish I knew then

ارزو میکنم میدونستم


What I know now

اون چیزی که الان میدونم


Wouldn’t dive in

واردش نمیشدم


Wouldn’t bow down

به درونش نمیرفتم


Gravity hurts

کششی به سمت ازار رسوندن


You made it so sweet

تو همش رو دلنشین ساختی


‘Til I woke up on

تا اینکه من بیدار شدم


On the concrete

در واقعیت


Falling from cloud

افتادم از ابری سیاه


Crashing from the high

سقوط از بلندی


I’m letting go tonight

من امشب میرم


Yeah, I’m falling from cloud

اره دارم از ابر ها سقوط میکنم


I’m wide awake

من هوشیارم


Not losing any sleep

هیچ خوابی رو از دست ندادم


I picked up every piece

من هر تکه رو برداشتم


And landed on my feet

و روی پاهام فرود اومدم


I’m wide awake

من هوشیارم


Need nothing to complete myself, no

چیزی احتیاج ندارم تا خودم رو کامل کنم ، نه


I’m wide awake

من هوشیارم


Yeah, I am born again

اره ، من دوباره بدنیا اومدم


Outta the lion’s den

بیرون خونه ی شیرها


I don’t have to pretend

نیازی نیست تا وانمود کنم


And it’s too late

و این دیره


The story’s over now, the end

داستان تموم شده ، پایان


I wish I knew then

من ارزو میکردم


What I know now

چیزی که الان میدونم


Wouldn’t dive in

واردش نمیشدم


Wouldn’t bow down

به درونش نمیرفتم


Gravity hurts

کششی به سمت ازار رسوندن


You made it so sweet

تو اون رو شیرین ساختی


‘Til I woke up on

تا اینکه بیدار شدم


On the concrete

در واقعیت


Falling from cloud 9 (it was out of the blue)

I’m crashing from the high

من از بلندی سقوط کردم


I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)

I’m falling from cloud 9

من از ابر سیاه افتادم


I’m wide awake

من هوشیارم


Thunder rumbling

صدای مهیب رعد


Castles crumbling

قلعه فرو ریخت


I’m wide awake

من هوشیارم


I am trying to hold on

من سعی کردم نگه اش دارم


I’m wide awake

من هوشیارم


God knows that I tried

خدا میدونست من خسته ام


Seeing the bright side

قسمت نورانی رو دیدم


I’m wide awake

من هوشیارم


But I’m not blind anymore…

اما من دیگه کور نبودم


I’m wide awake2*

من هوشیارم


Yeah, I’m falling from cloud 9 (it was out of the blue)

اره من از سوی ابر ها دارم حس میکنم ، این از اسمون ها هم خارج بود


I’m crashing from the high

دارم از اسمون سقوط میکنم


You know I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)

میدونی ک دارم ول میکنم بری امشب ، اره دارم بیخیالت میشم


I’m falling from cloud 9

اونوقت دارم از ابر ها سقوط میکنم


I’m wide awake (x4)

من هوشیارم


آهنگ های بیشتر

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ