آهنگ آموزشی انگلیسی | Selena Gomez – Who says

آهنگی دیگر برای تقویت زبان انگلیسی شما دوستان . تمرین و تکرار را فراموش نکنید . موفق باشی دوست من

Selena Gomez – Who says

آهنگ آموزشی انگلیسی | Selena Gomez – Who says

I wouldn’t wanna be anybody else
من نميخواهم کس ديگري باشم


You made me insecure
تو باعث سستي من شدي


Told me I wasn’t good enough
به من گفتي که من به اندازه کافي خوب نيستم


But who are you to judge
ولي تو کي هستي که قضاوت کني


When you’re a diamond in the rough
وقتي تو يک الماسي در زمختي هستي


I’m sure you got some things
من مطمينم که تو چيزهايي را بدست آوردي


You’d like to change about yourself
تو ميخواهي که درباره خودت تغيير بدي


But when it comes to me
ولي وقتي به طرف من مي آيد


I wouldn’t want to be anybody else
من نميخواهم کس ديگري باشم


Na na na
نه نه نه


Na na na
نه نه نه


I’m no beauty queen
من ملکه زيبايي نيستم


I’m just beautiful me
من فقط خود زيبام هستم


Na na na
نه نه نه


Na na na
نه نه نه


You’ve got every right
تو همه ي حق را بدست آوردي


To a beautiful life
به يک زندگي زيبا


C’mon
بيا


Who says
چه کسي مي گويد


Who says you’re not perfect
چه کسي مي گويد که تو کامل نيستي


Who says you’re not worth it
چه کسي مي گويد که تو ارزش آن را نداري


Who says you’re the only one that’s hurting
چه کسي مي گويد که تو تنها کسي هستي که آسيب مي رساني


Trust me
به من اعتماد کن


That’s the price of beauty
اين قيمت زيبايي است


Who says you’re not pretty
چه کسي مي گويد که تو قشنگ نيستي


Who says you’re not beautiful
چه کسي مي گويد که تو زيبا نيستي


Who says
چه کسي مي گويد


It’s such a funny thing
اين چنين چيز خنده داري است


How nothing’s funny when it’s you
چطور هيچ چيز خنده دار نيست وقتي اين تو هستي


You tell ‘em what you mean
تو به آنها مي گويي منظورت چيست


But they keep whiting out the truth
ولي آنها درون حقيقت را نگه ميدارن


It’s like a work of art
اين مثل يک کار هنري است


That never gets to see the light
که هيچ وقت نمي رسد تا روشني را ببيند


Keep you beneath the stars
خودت را زير ستاره ها نگه بدار


Won’t let you touch the sky
به تو اجازه نمي دهم که آسمان را لمس کني


Na na na
نه نه نه


Na na na
نه نه نه


I’m no beauty queen
من ملکه زيبايي نيستم


I’m just beautiful me
من فقط خود زيبام هستم


Na na na
نه نه نه


Na na na
نه نه نه


You’ve got every right
تو همه ي حق را بدست آوردي


To a beautiful life
به يک زندگي زيبا


C’mon
بيا


Who says
چه کسي مي گويد


Who says you’re not perfect
چه کسي مي گويد که تو کامل نيستي


Who says you’re not worth it
چه کسي مي گويد که تو ارزش آن را نداري


Who says you’re the only one that’s hurting
چه کسي مي گويد که تو تنها کسي هستي که آسيب مي رساني


Trust me
به من اعتماد کن


That’s the price of beauty
اين قيمت زيبايي است


Who says you’re not pretty
چه کسي مي گويد که تو قشنگ نيستي


Who says you’re not beautiful
چه کسي مي گويد که تو زيبا نيستي


Who says
چه کسي مي گويد


Who says you’re not start potential
چه کسي مي گويد که تو شروع بالقوه نيستي


Who says you’re not presidential
چه کسي مي گويد که تو وابسته به رياست جمهور نيستي


Who says you can’t be in movies
چه کسي مي گويد که تو نمي تواني در فيلم ها باشي


Listen to me, listen to me
به من گوش کن – به من گوش کن


Who says you don’t pass the test
چه کسي مي گويد که تو در امتحان قبول نمي شوي


Who says you can’t be the best
چه کسي مي گويد که تو نمي تواني بهترين باشي


Who said, who said
چه کسي گفت – چه کسي گفت


Won’t you tell me who said that
به من نخواهي گفت که چه کسي آن را گفت


Yeah, oh
بله


Who says
چه کسي مي گويد


Who says you’re not perfect
چه کسي مي گويد که تو کامل نيستي


Who says you’re not worth it
چه کسي مي گويد که تو ارزش آن را نداري


Who says you’re the only one that’s hurting
چه کسي مي گويد که تو تنها کسي هستي که آسيب مي رساني


Trust me
به من اعتماد کن


That’s the price of beauty
اين قيمت زيبايي است


Who says you’re not pretty
چه کسي مي گويد که تو قشنگ نيستي


Who says you’re not beautiful
چه کسي مي گويد که تو زيبا نيستي


Who says
چه کسي مي گويد


آهنگ های بیشتر

شما ممکن است این را هم بپسندید