یادگیری تصویری لغات انگلیسی | تلفن قسمت دوم

یادگیری تصویری لغات انگلیسی | تلفن قسمت دوم

یادگیری تصویری لغات انگلیسی | تلفن قسمت دوم

 

 

 

تلفن بیسیمcordless phone24
تلفن عمومیpay phone25
وسیله مخابراتی برای ناشنوایانtelecommunication device for the deaf26
تلفن هوشمندsmart phone27
قبض تلفنphone bill28
کد منطقهarea code29
شماره تلفنphone number30
تماس شهریlocal call31
تماس راه دورlong distance call32
کد کشورcountry code33
کد شهرcity code34
تماس بین المللیinternational call35
شماره تلفن را بگیرdial the phone numberA
دگمه ارسال را فشار دهیدpress sendB
تلفنی حرف بزنیدtalk on the phoneC
گوشی را بگذاریدhang upD
شماره 911 را بگیرdial 911E
اسمتان را بگوییدgive your nameF
وضعیت اضطراری را توضیح دهیدstate the emergencyG
پشت خط بمانیدstay on the lineH

 

شما ممکن است این را هم بپسندید