افعال پرکاربرد انگلیسی

در این بخش 100 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی ارائه شده است. بیشتر این افعال برای شما آشنا هستند. این لیست می تواند تنها نقطه شروع برای شما باشد. انتظار نابجایی است که این افعال را بهه تنهایی فقط حفظ کنید. نکته مهم این است که افعال را در عبارت یادبگیرید.

add = اضافه کردن
allow = اجازه دادن
appear = به نظر رسیدن / ظاهر شدن
ask = پرسیدن / درخواست کردن
be = بودن (فعل کمکی)
become = تبدیل شدن / شدن
begin = شروع کردن
believe = اعتقاد داشتن
bring = آوردن
build = ساختن
buy = خریدن / باور کردن
call = صدا کردن / تماس گرفتن
can = توانستن
change = تغییر دادن
come = آمدن
consider = در نظر گرفتن / سنجیدن
continue = ادامه دادن
could = توانستن
create = ساختن
cut = بریدن
die = مردن
do = انجام دادن / کردن (فعل کمکی)
expect = انتظار داشتن
fall = افتادن
feel = احساس کردن
find = پیدا کردن
follow = دنبال کردن
get = گرفتن
give = دادن
go = رفتن
grow = برزگ شدن / پرورش دادن
happen = اتفاق افتادن
have = داشتن (فعل کمکی)
hear = شنیدن
help = کمک کردن
hold = نگه داشتن / گرفتن
include = شامل بودن
keep = نگه داشتن
kill = کشتن
know = دانستن / شناختن
lead = سوق دادن / هدایت کردن
learn = یاد گرفتن / آموختن
leave = ترک کردن
let = اجازه دادن
like = دوست داشتن
live = زندگی کردن
look = نگاه کردن
lose = از دست دادن
love = دوست داشتن
make = ساختن / درست کردن
may = ممکن بودن
mean = منظور داشتن / معنی دادن
meet = ملاقات کردن
might = ممکن بودن
move = تکان دادن
must = اجبار داشتن
need = نیاز داشتن
offer = پیشنهاد دادن
open = باز کردن
pay = پرداختن
play = بازی کردن / نواختن
provide = تامین کردن / تهیه کردن
put = قرار دادن / گذاشتن
reach = رسیدن
read = خواندن
remain = ماندن / باقی ماندن
remember = به یاد آوردن
run = دویدن / اجرا کردن
say = گفتن
see = دیدن
seem = به نظر رسیدن
send = فرستادن
serve = خدمت کردن / پذیرایی کردن
set = قرار دادن / تنظیم کردن
should = اجبار داشتن
show = نشان دادن
sit = نشستن
speak = صحبت کردن
spend = خرج کردن
stand = ایستادن
start = شروع کردن
stay = ماندن
stop = نگه داشتن / متوقف کردن
take = گرفتن
talk = صحبت کردن
tell = گفتن
think = فکر کردن
try = تلاش کردن / امتحان کردن
turn = چرخاندن
understand = فهمیدن
use = استفاده کردن
wait = منتظر ماندن / صبر کردن
walk = قدم زدن
want = خواستن
watch = تماشا کردن
will = (فعل کمکی)
win = برنده شدن
work = کار کردن
would = (فعل کمکی)
write = نوشتن

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *