پادکست | Podcast | Air travel

Everyone at Culips is a traveler. And if you are learning English, then maybe you also like to visit other countries and experience different cultures. Taking airplanes is part of the fun of traveling, and there is lots of special vocabulary and slang that go with it. If you’re ever going to take a flight then give this episode a listen! Thanks again Lorenzo for the idea!

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید