پادکست | Podcast | The art of telling stories in English

Listen to this! That is just one of the ways that people begin stories to get people’s attention. We discuss ways to begin stories in English, and also how people use the present tense to tell a story in the past! People often exaggerate when telling stories and this episode we give you some examples of the most popular exaggerations. And, of course, this episode wouldn’t be complete without a couple stories from Harp and Maura.

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید