تمارین مهارت خواندن 

تمارین ریدینگ در این بخش در چهار سطح زبان تقسیم بندی شده اند.


راهنمای سطوح زبان