در این بخش کلیه لغات ارائه شده همراه با تصویر بوده و می توانید لغات انگلیسی را با تصویر یادبگیرید. به این روش ماندگاری در ذهن بیشتر خواهد بود.