در این بخش از وب سایت پرتال زبان فلش کارت های تصویری اصطلاحات انگلیسی را میتوانید مطالعه کنید. این فلش کارت ها به لحاظ تصویری بودن در یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی بسیار کارآمد خواهند بود.