در این بخش می تونید محتواهای گوناگونی را در زمینه وضعیت تاهل افراد در زبان انگلیسی شاهد باشید. این  محتواها شامل فیلم، مکالمه و عبارات و اصطلاحات می باشد.