در این بخش بسیاری از اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی منتشر شده اند. این اصطلاحات شامل موضوعات پرکاربرد در زبان انگلیسی می باشد.