در این گروه شما می توانید کلیه مطالب مرتبط با زمان حال ساده انگلیسیSimple Present را مشاهده و مطالعه کنید.