tolimo-english-exam-contents-list

آزمون تولیمــو TOLIMO

کلیه محتوا های منتشر شده در پرتال انگلیسی در رابطه با آزمون TOLIMO در این صفحه منتشر شده است. این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعيين سطح دانش زبان انگلیسی می باشد.