دوره آموزش نگــارش در انگلیســی

writing-learning-courseدر این دوره آموزشی کلیه اصول نگارش زبان انگلیسی بر اساس سرفصل های کتاب

Longman Academic Writing Series آموزش داده می شود.

این سری کتاب شامل 5 جلد می باشد.