لغات تصویری دیکشنری آکسفورد

نمایش مطالب بییشتر

در این بخش میتوانید لغات دیکشنری آکسفوردرا به همراه تصویر و معنی آن یادبگیرید. معنی این لغات را به کمک تصویر فرا بگیرید.